GEOFON SeedLink Monitor - Station GE.VSU

GEOFON station VSU, Vasula, Estonia (58.46 N, 26.74 E)


Station/
Channel
Data Feed Diff.
Last Sample Latency Last Received Latency
VSU BHZ2018/05/27 19:18:2912.0 2018/05/27 19:18:374.0 8.0
VSU HHZ2018/05/27 19:18:338.0 2018/05/27 19:18:374.0 4.0
VSU LHZ2018/05/27 19:13:544.8 m2018/05/27 19:14:224.3 m28.0
VSU SHZ2018/05/27 19:18:3010.0 2018/05/27 19:18:374.0 6.0

Latencies:

 < 1 m   <30 m   < 1 h   < 2 h   < 6 h   < 1 d   < 2 d   < 3 d   < 4 d   < 5 d   > 5 d 

View a live seismogram of station VSU

How should I interpret these numbers?

Last updated at 2018 May 27 19:18:41