Station Information Service


Information desired

Output format

Network CodeStation CodeLongitudeLatitude
ZDALPLB+052.7280-07.0094
ZDALPPS+052.7280-07.0094
ZDARDPS+055.6678-04.2146
ZDBRDPS+055.2027-03.7261
ZDCNCPS+055.3711-04.6662
ZDCRSPS+055.7316-04.2833
ZDCSNPS+055.6443-04.3497
ZDCTVLB+056.2740-07.1411
ZDCTVPS+056.2746-07.1412
ZDDNSPB+055.6686-03.8082
ZDDNSPS+055.6666-03.8027
ZDDSRPS+053.6751-05.6850
ZDFLCPS+055.8667-04.3179
ZDLDGPS+055.8260-04.3654
ZDMHAPS+055.5334-04.6771
ZDMHDLB+055.4261-04.6258
ZDMHLPS+055.4678-04.7632
ZDMHPLB+055.5259-04.7944
ZDMHRPS+055.4566-04.5693
ZDMHRPS+055.4412-04.5898
ZDMHSPS+055.6436-04.6436
ZDMHSPS+055.3824-04.6443
ZDMMLPS+055.5399-04.4840
ZDNRDPS+055.2500-04.3970
ZDPLTPB+055.3838-05.8642
ZDPRBPS+055.7480-04.3352
ZDPRTLB+055.7069-04.3073
ZDRCFPS+055.7633-04.5825
ZDSLHLB+055.2463-04.4816