Station Information Service


Information desired

Output format

Network CodeStation CodeLongitudeLatitude
ZBBJA-021.3026+63.9459
ZBCBY-162.7040+55.1890
ZBHEI-021.2360+64.1998
ZBKDC-152.4920+57.7480
ZBKRO-021.1198+64.0981
ZBPRYA-159.1610+55.9150
ZBSAN-021.5701+64.0560
ZBSOL-020.9436+63.9290
ZBUVA-166.5300+53.9000